roland

 1. David Gonzalez
 2. Lapelvis
 3. Drum6969
 4. Dinius
 5. Bataka-musgo
 6. Micky Vega
 7. Fermin65
 8. Micky Vega
 9. Perenne Malnacido
 10. Fermin65
 11. Soyuz
 12. Soyuz
 13. Soyuz